ایران دارای میراث فرهنگی متنوعی است . اقلیم های مختلف در کشور ایران هنرهای متفاوتی را پدیدار کرذه اند. هنر ایرانی ماندگار است . باید در حفظ ان کوشا باشیم . تخیل در ذهن فرد شکل میگیرد . سپس ان را به وجود می اورد . خداوند در تمام انسان ها خلاقیت و استعداد قرار داده است . انسان با  تلاش کردن میتواند استعداد خویش را پرورش دهد . صنایع دستی زیر دسته اثار فرهنگی بوده .از اصیل ترین هنر ایرانی صنایع دستی است. صنایع دستی هم میتواند خریدنی باشد و هم دیدنی. در قسمت مقالات می خواهیم به تاریخچه صنایع دستی نظیر فیروزه کوبی،مینا، خاتم،مس و پرداز بپردازیم .